Regulamin Ebeef.pl

PrimeMeat Sp. z o.o.

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

 

 • 1 Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez sklep internetowy ebeef.pl będący własnością firmy: PrimeMeat sp z o.o. z siedzibą w Ładzice (97-561), Stobiecko Szlacheckie 35 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia pod numerem KRS 0000658218, NIP: 8952114666.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie
  w sklepie internetowym ebeef.pl, zwanym dalej Klientem, a firmą PrimeMeat sp z o.o. zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.agnus.net.pl.
 4. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 5. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez ebeef.pl jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
 6. Klient może kontaktować się z Sprzedawcą listownie na adres podany w ust.1, za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub telefonicznie: 691 730 742
 7. Serwis - należy przez to rozumieć portal internetowy znajdujący się pod adresem: ebeef.pl za pośrednictwem którego Dostawca świadczy Usługę na rzecz Klientów.
 8. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

 • 2 Przedmiot Sprzedaży

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie WWW sklepu internetowego www.ebeef.pl tj. mięso wołowe oraz inne produkty spożywcze. Sprzedawca będzie podawał wymagane prawem o produktach spożywczych, w szczególności o alergenach zawartych w składnikach Pakietów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz.Urz. UE nr L 304 z dnia 22 listopada 2011r.).
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym ebeef.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz spełniają wszystkie wymogi prawne konieczne do wprowadzenia do obrotu oraz posiadają wszelkie atesty lub certyfikaty.
 3. Ceny wszystkich towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych w sklepie internetowym ebeef.pl

 

 • 3 Realizacja zamówienia

 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać nieodpłatnej rejestracji konta użytkowania i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu. Z chwilą rejestracji Klienta w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Dostawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie usługi dostępu do Serwisu.
 3. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, z wyłączeniem danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia w sklepie internetowym Sprzedającego ebeef.pl. Sprzedający w sposób jasny, zrozumiały i widoczny udostępni informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5,12, 16 i 17 ustawy o Prawach Konsumenta.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym będzie oznaczało, że Kupujący zapoznał się i rozumie informacje, o których mowa w ust. 5.
 7. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie prześle na adres poczty e-mail Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o Prawach Konsumenta, chyba że Sprzedawca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku (e-mailem) przed zawarciem umowy.
 8. W celu zakupu produktów w sklepie eneef.pl należy:
  • kliknąć wybrany produkt, który zostanie dodany do koszyka,
  • podać dane adresowe, na które zostanie nadana przesyłka z zamówionymi produktami,
  • określić sposób płatności i sposób przesyłki,
  • dokonać zamówienia.
 9. Firma wystawia paragony oraz faktury VAT. Aby otrzymać żądany rodzaj rachunku należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia.
 10. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 11. Warunkiem zawarcia umowy jest oznaczenie przed zawarciem umowy w odpowiednio przygotowanym miejscu na stronie sklepu internetowego tzw. checkboxa obejmującego zgodę na treść i obowiązywanie Regulaminu oraz obejmującego oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności Sklepu internetowego. Zarówno Regulamin Sklepu internetowego jak i Polityka Prywatności są dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 12. Sklep internetowy korzysta z certyfikatów SSL celem utrzymania bezpieczeństwa połączenia podczas zakupów i opłat oraz bezpieczeństwo danych klientów.
 13. Do dokonania rejestracji Klienta w Serwisie i prawidłowego świadczenia usługi dostępu do Serwisu niezbędne jest spełnienie przez system i oprogramowanie Klienta następujących, wymagań technicznych:

 

 1. a) połączenie z publiczną siecią Internet oraz,

 

 1. b) zainstalowana przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową, z zainstalowanym i poprawnie działającym oprogramowaniem do obsługi skryptów i apletów Java oraz zapisywania plików cookies oraz,

 

 1. c) aktywne konto poczty elektronicznej wskazane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym oraz,

 

 1. d) zainstalowane oprogramowanie: Quicktime lub Adobe Acrobat Reader w wersji 5 lub wyższej
 2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi dostępu do Serwisu poprzez złożenie stosownego oświadczenia o wyrejestrowaniu z Serwisu. Oświadczenie o wyrejestrowaniu z Serwisu można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie na adres siedziby Dostawcy. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie wpływu oświadczenia do Dostawcy.
 3. Dostawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dostępu do Serwisu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec tygodnia kalendarzowego. W przypadku Klienta będącego konsumentem Sprzedawca przed złożeniem wypowiedzą powiadomi o zamiarze wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi korzystania z serwisu.
 4. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu w terminie 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawcy.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu należy złożyć w formie pisemnej pod adresem: PrimeMeat sp z o.o. z siedzibą w Ładzice (97-561), Stobiecko Szlacheckie 35. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu może być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 9. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 10. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny

 

 • 4 Płatności

 

 1. Płatność za realizację zamówienia następuję w jeden z poniższych sposobów:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, również w formie przedpłaty;
 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera lub przy odbiorze;
 • gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy odbiorze osobistym w magazynie sklepu;
 • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych udostępnionych przez Sprzedawcę;
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.
 2. Kupujący jest zobowiązany do oznaczenia sposobu dokonania płatności przed złożeniem zamówienia w sposób oznaczony w sklepie internetowym Sprzedawcy.
 3. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca i kwota jednorazowego zamówienia przekracza kwotę 15.000zł a od 1 stycznia 2022 r. gdy przekracza 8.000 zł, płatność następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z art.19 ustawy Prawo Przedsiębiorców.
 4. Począwszy od 1 stycznia 2022 r. konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
 5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 6. W razie płatności przy użyciu instrumentów płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814), wszelkie opłaty z tego tytułu ponosi Klient.
 7. W razie zawarcia umowy przez przedsiębiorcę termin płatności wskazany na fakturze VAT wynosi 7 dni.

 

 • 5 Dostawy

 

 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym ebeef.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy DPD lub wybranej firmy kurierskiej. Klient może także odebrać towar w magazynie stacjonarnym.
 3. Koszty związane z dostawą pokrywa Klient.
 4. Informacja o wysokości tych kosztów i sposobu dostawy jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 5. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w zamówieniu.
 6. Termin realizacji sprzedaży wynosi do 5 dni roboczych od dnia dokonania płatności przez Klienta, chyba że dostawa odbywa się poprzez opcje za pobraniem.

 • 6 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Z uwagi, że towary sprzedawane przez Sprzedawcę posiadają krótki okres przydatności lub ulegają szybkiemu zepsuciu prawo do odstąpienia od zawartej umowy przez Konsumenta jemu nie przysługuje, zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu zamówionych towarów na rzecz dostawcy i uzyskania zwrotu uiszczonych opłat.

 

 • 7 Reklamacje

 

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. Prawach Konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz Kodeksie Cywilnym, Klient ma prawo złożenia reklamacji za zakupiony drogą elektroniczną towar w terminie 14 dni od dnia zakupu (wydania rzeczy kupującemu).
 2. Sklep informuje, że procedura przyjmowania i rozpatrywania reklamacji odbywa się w trybie i w sposób określony we wskazanych powyżej aktach prawnych, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o sprzedaży w brzmieniu, jakie nadaje tym przepisom ustawa o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, które uniemożlwia korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Gdy zakupiony przez Klienta towar posiada wady, należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@ebbef.pl oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: PrimeMeat sp z o.o. z siedzibą w Ładzice (97-561), Stobiecko Szlacheckie 35.
 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do magazynu Sprzedającego będącego miejscem zakupu towaru.
 6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie. W przypadku gdy reklamacja zawiera żądanie zwrotu opłaty lub uiszczenia na rzecz Klienta określonej kwoty pieniężnej, Klient jest uprawniony do podania numeru rachunku bankowego właściwego do dokonania zapłaty.
 7. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 30 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558§1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 10. W przypadku uznania reklamacji Klienta, powodującej obowiązek zwrotu opłaty lub uiszczenia na rzecz Klienta określonej kwoty pieniężnej, zapłata nastąpi w terminie 14 dni przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta wskazany w reklamacji.

 

 

 • 8 Ochrona prywatności

 

 1. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), niezbędne dla procesu realizacji zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane w żaden sposób zewnętrznym osobom oraz firmom, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w pkt 3 poniżej.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma PrimeMeat sp z o.o. z siedzibą w Ładzice (97-561), Stobiecko Szlacheckie 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia pod numerem pod numerem KRS 0000658218, NIP: 8952114666.
 3. Cele i czas przetwarzania - dane Klienta będą przetwarzane w celu:
  1. Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  2. Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  3. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  4. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
 4. Odbiorcy danych - dane Klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  2. podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  5. podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.
 5. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych - Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany - dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać Klienta.
 7. Materiały reklamowe mogą być wysyłane wyłącznie po wyrażeniu zgody klienta i dotyczą wyłącznie oferty sklepu internetowego www.agnus.net.pl.
 8. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty.

 

 • 9 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym z godnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 1. Prawem właściwym do zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu jak i umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu jak również właściwym w trakcie ich wykonywania jest prawo polskie.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie oraz na stronie internetowej https://ebeef.pl/regulamin
 3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 21.01.2022

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl